REGULAMIN

Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z usług SALSAme Dance Studio (dalej: "Szkoła"), prowadzonego przez Rafała Porębiaka z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nadbystrzyckiej 25, NIP: 9462459973 (zwana dalej: "Firmą").
§1 Postanowienia ogólne oraz zakres świadczonych usług
1.1. Każda osoba, która przebywa na terenie Szkoły musi posiadać ważny karnet. W przypadku nieposiadania karty klubowej jest zmuszona opuścić Szkołę w trybie natychmiastowym. Każda karta określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Szkoły w wybranych terminach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w Szkole poza wyznaczonymi warunkami.
1.2. Otrzymanie karty klubowej jest równoznaczne z wykupieniem w serwisie internetowym jednorazowego wejścia lub wybranego karnetu - zgodnie z obowiązującym cennikiem, podpisaniem akceptacji regulaminu przez Uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia. Uczestnik, który korzysta ze Szkoły lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
a. Uczestnicy podpisują przy zakupie abonamentu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.
b. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Szkoły o zmianie danych osobowych.
c. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu, które znajduje się biurze SALSAme Dance Studio uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
1.3. Instruktor ma prawo nie wpuścić Uczestnika do Szkoły na zajęcia, których wcześniej nie opłacił:
a. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Szkoły lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych Uczestników.
b. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Uczestnika na zajęciach.
1.4 Szkoła informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności instruktora. Zajęcia prowadzone w Szkole, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
1.5 Szkoła nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
1.6 Instruktor w SALSAme Dance Studio prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
1.7 W celu zapewnienia komfortu uczestnikom zajęć, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczania ilości osób w grupie.
1.8 W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez jego trenera prowadzącego. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności minimum 24h przed terminem zajęć. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności min. 24h przed terminem zajęć nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie.
1.9 SALSAme Dance Studio zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, SALSAme Dance Studio nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu na 28 dni, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (28 dni) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc. Po upłynięciu ważności karnetu, nie można już odrabiać.
§2 Bezpieczeństwo
2.1. SALSAme Dance Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu.
2.2. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć instruktor ma prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę. Jeżeli mimo zaleceń instruktora uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku szkoły jak i instruktora prowadzącego.
2.3. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z instruktorem.
2.4. Teren Szkoły jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Szkoły znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
2.5. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik- kursant jest zobowiązany do poinformowania instruktora o złym samopoczuciu, przebytych i aktualnych kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
2.6. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane ze szkoły. Instruktor ma prawo wezwać policję.
2.7. Osoba niewykonująca poleceń instruktora, nieprzestrzegająca niniejszego regulaminu oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali.
2.8. Szkoła informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Szkoły. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu, które znajduje się w biurze SALSAme Dance Studio.
2.9. SALSAme Dance Studio informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Szkoły nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
§3 Wizerunek
3.1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Szkoła usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane ze Szkołą. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
3.2. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Szkoły bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Szkoły, zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
3.3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: LINK
§4 Siła wyższa
4.1 Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
4.2 W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
4.3 W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie ?zajęć online? do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem.
4.4 W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
4.5 Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem.
4.6 Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
4.7 W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.
4.8 Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.
§5 Obostrzenia związane z pandemią COVID-19

1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi SALSAme Dance Studio stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
a. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w?przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
b. SALSAme Dance Studio Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem
c. Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
d. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

§6 Zasady funkcjonowania Szkoły w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.

6.1 Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.:
6.2 W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów, zgodnie z poniższymi zastrzeżeniami:
a. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w pkt 6.2
b. SALSAme Dance Studio zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane pkt 6.2 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
c. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnię akademicką i wykładnię praktyków z wykształceniem prawniczym
d. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji Uczestnika, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
e. w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.
6.3. SALSAme Dance Studio oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej z zaznaczeniem, że niektóre z kursów są zakończone egzaminem praktycznym (zwanym practis), polegającym na weryfikacji wcześniej utrwalonej wiedzy przez kursanta, a następnie samodzielnym zaprezentowaniu tej wiedzy w taki sposób, by był przekonujący dla osoby egzaminującej.
a. Egzaminy te odbywają się regularnie, tuż po zakończonych zajęciach edukacyjnych i są podstawą do zaliczenia zajęć edukacyjnych i kursów.
b. Kursy zakończone egzaminem są oznaczone w grafiku jako "practis"
c. Osoby, które są objęte egzaminem, zostaną wskazane przez trenera prowadzącego.
4. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy "udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. "wolny parkiet", nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca".